Zaloguj się

Regulamin gospodarza

Przedmiot regulaminu
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji usług oferowanych przez platformę Naturalnie.

Zasady rezerwacji
2.1. Rezerwacji usług można dokonać online poprzez platformę Naturalnie.
2.2. Rezerwacja jest ważna po potwierdzeniu przez gospodarza oferty.
2.3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, (nazwa firmy/organizacji/hotelu itp.) zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za anulowanie rezerwacji w wysokości (określić wysokość opłaty) w przypadku rezygnacji w (określić ilość dni/godzin) przed planowanym terminem usługi.
2.4. W przypadku nie pojawienia się Klienta w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Ochrona danych osobowych
3.1. Platforma jak i gospodarz gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.2. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i nie będą udostępniane innym podmiotom bez jego zgody.

Postanowienia końcowe
4.1. (Nazwa firmy/organizacji/hotelu itp.) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4.3. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją usług rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedzib

——

Przedmiot regulaminu
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z obiektu (nazwa obiektu) oraz zobowiązania gospodarza i gości.

Zasady korzystania z obiektu
2.1. Obiekt jest dostępny dla gości od (określić godziny check-in) do (określić godziny check-out).
2.2. Goście zobowiązani są do zachowania porządku i czystości w obiekcie oraz do dbania o dobro innych gości.
2.3. Palenie jest zabronione w całym obiekcie.
2.4. Goście zobowiązani są do usunięcia wszystkich swoich rzeczy z pokojów przed opuszczeniem obiektu.
2.5. Goście zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia gospodarzowi jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w wyposażeniu.

Zobowiązania gospodarza
3.1. Gospodarz zobowiązuje się do zapewnienia gościom czystości i porządku w obiekcie oraz dostępności wszystkich usług i udogodnień.
3.2. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości.
3.3. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia gościa, który nie przestrzega regulaminu lub zachowuje się w sposób nieodpowiedni.

Postanowienia końcowe
4.1. Gospodarz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4.3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z obiektu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby gospodarza.
4.4. Każdy gość, korzystając z obiektu, akceptuje niniejszy regulamin.
4.5. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji lub do przerwania już zawartej rezerwacji w przypadku niezgodności z regulaminem, braku zapłaty zaliczki lub braku przedpłaty za cały pobyt.
4.6. Goście zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju w godzinach od 22:00 do 6:00, w przeciwnym razie gospodarz ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zwrotu kosztów.
4.7. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań gości lub osób trzecich, oraz za straty lub kradzieże rzeczy osobistych gości.
4.8. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt.
4.9. Goście zobowiązani są do zachowania porządku w miejscach wspólnych oraz zabrania ze sobą wszystkich śmieci.
4.10. Goście zobowiązani są do korzystania z wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opłaty
1.1. Gospodarz jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z platformy [nazwa platformy], w wysokości [kwota].
1.2. Opłata za korzystanie z platformy jest pobierana za każdą rezerwację zrealizowaną przez gospodarza.
1.3. Opłata za korzystanie z platformy jest pobierana automatycznie po zakończeniu rezerwacji.
1.4. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, gospodarzowi grozi zawieszenie lub usunięcie konta na platformie.

Zwroty
2.1. W przypadku odwołania rezerwacji przez użytkownika, opłata za korzystanie z platformy nie podlega zwrotowi.
2.2. W przypadku odwołania rezerwacji przez gospodarza, opłata za korzystanie z platformy podlega zwrotowi w wysokości [kwota].

Zmiana opłat
3.1. [Nazwa platformy] zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za korzystanie z platformy.
3.2. Informacja o zmianie opłat będzie dostępna na stronie internetowej [adres URL] oraz zostanie przesłana na adres e-mail gospodarza.

Obowiązki gospodarza
4.1. Gospodarz jest zobowiązany do posiadania ważnego rachunku bankowego lub karty kredytowej dla celów dokonywania płatności.
4.2. Gospodarz jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do fakturowania.

Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin opłat dla gospodarza jest dostępny na stronie internetowej [adres URL].
5.2. Regulamin opłat dla gospodarza obowiązuje od dnia [data].
5.3. Wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby [nazwa firmy/gospodarza].