Zaloguj się

Regulamin sprzedawcy

Definicje pojęć
1.1. Serwis – Platforma dostępna pod adresem naturalnie.love, umożliwiający składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez sprzedających.
1.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji lub zakupów jako gość.
1.3. Sprzedający – osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty lub usługi na Serwisie.
1.4. Produkt – przedmiot oferowany przez Sprzedającego na Serwisie.
1.5. Usługa – usługa oferowana przez Sprzedającego na Serwisie.

Warunki korzystania z Serwisu
2.1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich.
2.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami regulaminu.
2.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie na Serwisie.

Składanie i realizacja zamówień
3.1. Zamówienie na Produkt lub Usługę może złożyć tylko zarejestrowany Użytkownik lub gość Serwisu.
3.2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktu lub wykonania Usługi zgodnie z opisem zamieszczonym na Serwisie.
3.3. W przypadku braku Produktu lub braku możliwości wykonania Usługi, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Użytkownika.
3.4. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Użytkownika, Sprzedający ma prawo do naliczenia kosztów przesłania Produktu lub Usługi ponownie.

Reklamacje i zwroty

4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia wad Produktu lub niezgodności Usługi z opisem zamieszczonym na Serwisie. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
4.2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wady lub wymiany Produktu na nowy, bądź do zwrotu kosztów zakupu.
4.3. Użytkownik ma prawo do zwrotu Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszty zwrotu Produktu ponosi Użytkownik.

Ochrona danych osobowych
5.1. Serwis gwarantuje ochronę danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.2. Serwis ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, z zastrzeżeniem, że Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili.

Postanowienia końcowe
6.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
6.3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.