Zaloguj się

Regulamin użytkownika

Regulamin rezerwacji

Przedmiot regulaminu
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji obiektów lub usług oferowanych przez platformę Naturalnie.
1.2. Rezerwacją objęte są wszystkie obiekty lub usługi oferowane przez gospodarza na stronie internetowej naturalnie.love.

Rezerwacja
2.1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej naturalnie.love z gospodarzem.
2.2. Po dokonaniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie akceptacji lub jej odrzucenie rezerwacji na podany przy rezerwacji adres e-mail oraz w panelu użytkownika.
2.3. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji, użytkownik powinien skontaktować się z gospodarzem.
2.4. W przypadku rezerwacji natychmiastowej, użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji bez akceptacji gospodarza na podany przy rezerwacji adres e-mail oraz w panelu użytkownika.

Warunki płatności
3.1. Rezerwację można opłacić przelewem lub kartą płatniczą poprzez system platformy Naturalnie.
3.2. W przypadku braku opłaty, rezerwacja jest anulowana.
3.3. Rezerwacja wygasa po przekroczeniu terminu ustawionego przez gospodarza oferty.

Anulowanie rezerwacji
4.1. Użytkownik ma prawo do anulowania rezerwacji .
4.2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest za pośrednictwem panelu użytkownika gdy status rezerwacji jest oczekujący na potwierdzenie.
4.3. W przypadku anulowania rezerwacji z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, zwrot całości opłaty.
4.4. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem rezerwacji, opłata jest niezwracalna.

Zmiana rezerwacji
5.1. Użytkownik ma prawo do zmiany rezerwacji.
5.2. Zmiana rezerwacji możliwa jest za pośrednictwem e-mail lub telefonu do gospodarza.
5.3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, użytkownik ma obowiązek uiścić ewentualną różnicę w cenie.
5.4. W przypadku zmiany rezerwacji na niższy standard lub liczbę osób, zwrot różnicy w cenie.

Obowiązki użytkownika
6.1. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz danych kontaktowych.
6.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obiektu lub usługi.
6.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone na terenie obiektu lub podczas korzystania z usługi.

Odpowiedzialność gospodarza
7.1. Gospodarz odpowiada za prawidłowe przygotowanie obiektu lub usługi do rezerwacji.
7.2. Gospodarz nie odpowiada za szkody powstałe na skutek siły wyższej.
7.3. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji rezerwacji bez podania przyczyny.

Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin rezerwacji jest dostępny na stronie internetowej naturalnie.love.
8.2. Regulamin rezerwacji obowiązuje od dnia [data].
8.3. Wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Gospodarza.
8.4. Regulamin rezerwacji jest dostępny w języku polskim.